Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Koldby Skole
 
Koldby Skole er en skole der rummer fra børnehaveklasse til 6. klasse.
 
Målsætning for Koldby Skole.
Udover at vedkende sig folkeskolens formålsparagraf og Thisted Kommunes mål for skolernes virksomhed, ønsker Koldby Skole at være kendetegnet ved, at der arbejdes med målfastsættelse, løbende evaluering og udvikling.
 
En god start – det fælles grundlag.
- Udvidet samarbejde mellem førskoleinstutionerne og skolen, samt udvidet samarbejde mellem skolen og SFO.
 
Kundskaber og færdigheder
- Undervisningen skal indeholde udfordringer for den enkelte elev.
- Med udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov samarbejder lærerne om undervisningens tilrettelæggelse.
- Skolens aktiviteter skal udgøre en meningsfuld helhed, der fremmer elevens egenaktivitet, selvstændige udforskning, indflydelse samt medansvar for egen læring.
- Skolen skal forholde sig til og aktivt deltage i den udvikling, der sker i lokalområdet og i samfundet.
 
Eleven/barnet:
- Eleven/barnet skal i sin hverdag menneskeligt og fagligt kunne udvikle sig i en atmosfære af livsglæde, åbenhed og tryghed.
- Skolen skal i det daglige samvær bevare og udvikle menneskelige værdier som indlevelse, kreativitet, nysgerrighed og ansvarlighed.
 
Skole-hjemsamarbejde:
- Samarbejdet skal foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau, gensidig tillid og fælles ansvar for elevens/barnets udvikling.
 
Undervisningsmidler og skolebygninger:
- Skolens fysiske rammer skal fremtræde så inspirerende, at de giver rige muligheder for oplevelse, udfordring og leg.
- Integrering af IT/mediatek i undervisningen.
- Optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer.
 
 
Koldby Skoles indsatsområder:
Koldby Skole har haft speciel fokus på følgende:
a. IT til ”svage” læsere.
b. Læsning, læsebånd, hele skolen.
c. Udvidet samarbejde med SFO, indskolingen
d. Projektarbejdsformen, mellemgruppen.
e. Udviklingen indenfor musik
 
Ad b)
Mål: Systematisk at styrke læsefærdighederne hos skolens elever.
 
Læsevejlederens arbejdsområder på Koldby skole:
Der tages læseprøver i: Børnehaveklasse – 6. klasse.
- Der udarbejdes en læserapport efter prøven.
- Læsevejleder og lærer mødes og uddrager pædagogiske konsekvenser af prøveresultaterne.
Der tages staveprøver i: 2. – 6. klasse
-Samt: Vejlede kolleger, deltage i klasseundervisningen, støtte elever med særlige behov:
 
Læsebånd.
I skoleåret 2023/24 har vi læsebånd efter fællesskabstimen - d.v.s. fra kl. 12.25-12.45.
 
Ad c)
Der afholdes 2 halvårsmøder SFO/indskoling, hvor samarbejdet bliver planlagt.
SFO deltager i læsebåndet, og frigør dermed ressourcer til brug for 5. timer til 1. og 2. klasserne.
 
Ad e)
Musikudvikling
Delmål: afd. 1: Nøgleord for musikundervisningen er: Musikalitet og musikglæde.
Elementære musikalske færdigheder i afd. 1 er: a: lære sig at synge, b: blive gode til rytmer, c: bruge kroppen til musikken, d: sammenspil
 
Delmål: afd. 2. nøgleordene er stadig: musikalitet og musikglæde. Målet for undervisningen er, at eleverne bliver bedre til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik.
 
I øvrigt bør musik være en integreret del af skolens hverdag – og ikke et fænomen, som kun opleves i musiklokalet. Som musiklærer bør man udnytte enhver lejlighed til at komme med musik indslag til stor glæde for de deltagende elever, men forhåbentlig også for tilhørerne!
 
Organisering
Skolen er organiseret i 2 selvstyrende teams. Disse teams planlægger bl.a. ca. ´3 skemaopbrudte uger om året.
 
Fagudbud:
 
Skolen følger vejledende timetal.